Oxadiaziner (Oxadiazine): En komplett guide

Oxadiaziner som insektmidler

Oxadiaziner er en klasse av kjemikalier som brukes som insektmidler. Indoxacarb er den eneste kommersielt tilgjengelige oxadiazin insektmiddelet. Det er en proinsekticid som, når det metaboliseres til sin aktive form, er en kraftig spenningsavhengig natriumkanalblokker som virker på insekters nerver. 1

Indoxacarb og dens virkningsmekanisme

Indoxacarb er en type oksadiazin insektmiddel som blokkerer natriumkanaler i insekters nervesystem. Det metaboliseres til sin aktive form, som er en potent natriumkanalblokker som forårsaker lammelse og død hos insekter. Indoxacarb har vist seg å være selektivt giftig for insekter, og har lav toksisitet for pattedyr. 12

Syntese og design av oxadiaziner

Oxadiaziner kan syntetiseres ved å reagere en amid eller et nitril med en syre i nærvær av et dehydreringsmiddel. Oxadiaziner kan også designes ved å endre strukturen til eksisterende kjemikalier for å forbedre deres insekticidale aktivitet og selektivitet. 3

Generelt sett er oxadiaziner en lovende klasse av insektmidler på grunn av deres høye insekticidale aktivitet og selektivitet, samt deres lave toksisitet for pattedyr. 13

Kjemisk og biologisk evaluering

Metoder for syntesevurdering

Oxadiazin er en heterocyklisk forbindelse med en 1,3,4-oksadiazinring som er kjent for sin biologiske aktivitet. Det finnes flere metoder for syntese av oxadiazinforbindelser, og disse metodene varierer i kompleksitet og effektivitet. En ny serie av oxadiazinforbindelser ble nylig syntetisert og evaluert for deres biologiske aktivitet og selektivitet [1]. Syntesen ble utført ved hjelp av en rekke kjemiske reaksjoner, inkludert kondensasjonsreaksjoner og krysskoblingsreaksjoner. HPLC-MS ble brukt til å overvåke reaksjonsprosessen og identifisere produkter.

Biologisk aktivitet og selektivitet

Oxadiazinforbindelser har vist seg å ha en rekke biologiske aktiviteter, inkludert insekticid, soppdrepende og herbicid aktivitet [2]. En ny serie av oxadiazinforbindelser ble evaluert for deres evne til å hemme DDT-resistente og pyrethroid-resistente insekter [1]. Resultatene viste at flere av forbindelsene hadde høy aktivitet og selektivitet mot disse insektene. Enkelte forbindelser viste også lovende bio tilgjengelighetsegenskaper.

En studie viste også at oxadiazinforbindelser kan være effektive i å redusere rester av forurensende stoffer i matvarer [3]. I denne studien ble oxadiazinforbindelser tilsatt til matvarer som inneholdt høye nivåer av forurensende stoffer, og det ble funnet at forbindelsene reduserte nivåene av forurensende stoffer betydelig.

Referanser:

  1. Novel series of oxadiazine derivatives as potent DDT and pyrethroid resistant insecticides: Synthesis, bioactivity, and molecular docking studies.
  2. Heterocycles in drug development: oxadiazine as a privileged scaffold.
  3. Residue depletion of the oxadiazinone insecticide indoxacarb in eggs and muscle of laying hens.

Footnotes

  1. An introduction to the oxadiazine insecticide – ProQuest 2 3

  2. Molecular basis of differential sensitivity of insect sodium channels …

  3. Evaluation of Indoxacarb, an Oxadiazine Insecticide for the Control of … 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait