Ik-mat-system: En Oversikt over Systemet og Dets Fordeler

Grunnleggende om IK-Mat Systemet

IK-Mat systemet er et verktøy for å sikre at virksomhetens rutiner og prosesser for håndtering av mat og matsikkerhet generelt er dokumentert og kvalitetssikret. Systemet må tilpasses den enkelte virksomhet med hensyn til virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Definisjon og Formål med IK-Mat

IK-Mat står for internkontroll av mattrygghet og er en metode for å sikre at maten som serveres til kunder er trygg og av god kvalitet. Formålet med IK-Mat er å forebygge sykdom og skade som kan oppstå som følge av feilaktig håndtering av mat. Dette kan være alt fra dårlig hygiene til feil lagring eller tilberedning av mat.

Lovgivning og Regelverk

IK-Mat systemet er pålagt etter internkontrollforskriften og er et krav fra Mattilsynet. Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene har et fungerende IK-Mat system og at systemet er tilpasset virksomhetens risikoforhold. Regelverket stiller krav til blant annet dokumentasjon, opplæring og vedlikehold av systemet.

IK-Mat systemet er en viktig del av virksomhetens internkontroll og er en forutsetning for å kunne drive en trygg og god matservering. Det er derfor viktig at virksomhetene tar dette på alvor og sørger for at systemet er oppdatert og fungerer som det skal.

Implementering og Bruk av IK-Mat Systemet

IK-Mat-systemet er et viktig verktøy for dokumentasjon og løpende kvalitetssikring av virksomhetens rutiner og prosesser for håndtering av mat og matsikkerhet generelt. Implementering av IK-Mat-systemet kan være en stor utfordring for mange bedrifter, men med riktig opplæring og kompetansebygging kan det bli en effektiv og digital løsning for å sikre trygg mat til kundene.

Digitalisering og Mobil Løsninger

IK-Mat-systemet kan digitaliseres og tilpasses til mobil, nettbrett og PC. Dette gjør det enklere for arbeidstakerne å utføre daglige kontroller og gjøremål på en effektiv måte. En mobil løsning kan også gi bedriften en trygg og effektiv sjekkliste for temperaturkontroll og renhold.

HACCP og Sikkerhetsprosedyrer

IK-Mat-systemet er bygget på HACCP-prinsippene, som er en risikobasert tilnærming til matsikkerhet. Det betyr at bedriften må ha gode sikkerhetsprosedyrer på plass for å sikre trygg mat til kundene. Dette kan inkludere rutiner for allergener og skadedyrkontroll.

Opplæring og Kompetansebygging

Opplæring og kompetansebygging er viktig for å sikre at arbeidstakerne har den nødvendige kunnskapen for å bruke IK-Mat-systemet på en effektiv måte. Bedriften bør ha en opplæringsplan på plass for å sikre at alle ansatte har den nødvendige kunnskapen om arbeidsrutiner og dokumentstyring.

Dokumentasjon og Oppfølging

IK-Mat-systemet krever skriftlighet og dokumentasjon av alle oppgaver og gjøremål som utføres på kjøkkenet. Bedriften må ha gode rutiner for dokumentasjon og oppfølging av avviksbehandling og internrevisjon. Det kan være en fordel å ha tilgang til elektroniske dokumenter og søkefunksjon for å gjøre dokumentasjonen enklere og mer effektiv.

IK-Mat-systemet kan skreddersys til bedriftens behov og tilpasses til tilsynsbesøk og daglige kontroller. Det er viktig å ha oppdatert innhold og tilgang til fagkonsulenter for å sikre at systemet er i tråd med gjeldende regelverk og standarder. Bedriften bør også ha tilgang til skjemaer og sjekklister for å gjøre dokumentasjonen enklere og mer effektiv.

Implementering av IK-Mat-systemet kan være en stor utfordring, men med riktig opplæring og kompetansebygging kan det bli en effektiv og digital løsning for å sikre trygg mat til kundene. Bedriften bør ha gode rutiner for opplæring og kompetansebygging, dokumentasjon og oppfølging, og sikkerhetsprosedyrer for å sikre at IK-Mat-systemet fungerer optimalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *