Sikkerhetsdatablad (SDS): Hva er det og hvorfor trenger du det?

Grunnleggende om Sikkerhetsdatablad

Definisjon og Formål

Et Sikkerhetsdatablad (SDS) er en 16-delt dokumentasjon som gir viktig informasjon om farlige kjemikalier. Dokumentet er påkrevd i henhold til REACH og CLP forskriftene, som er en del av Regulation (EC) No 1907/2006. Formålet med SDS er å gi detaljert informasjon om farlige kjemikalier, inkludert informasjon om farepotensialet, sikker håndtering, lagring, transport og avhending av kjemikaliet. SDS gir også informasjon om nødtiltak i tilfelle ulykker eller hendelser.

SDS erstatter det tidligere Material Safety Data Sheet (MSDS) og er en del av det Globally Harmonized System (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier. SDS er et viktig verktøy for å identifisere og håndtere risikoene forbundet med bruk og håndtering av farlige stoffer.

REACH og CLP Forskrifter

REACH og CLP forskriftene er en del av Regulation (EC) No 1907/2006, som er en lovgivning som regulerer produksjon, import, bruk og avhending av kjemikalier i EU. REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals og har som mål å sikre at kjemikalier som produseres og brukes i EU, ikke utgjør en risiko for mennesker eller miljøet.

CLP står for Classification, Labelling and Packaging og har som mål å standardisere klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og blandinger i EU. CLP forskriftene er basert på GHS og har som mål å gi en enhetlig merking av farlige stoffer og blandinger på tvers av landegrensene.

SDS er en viktig del av REACH og CLP forskriftene, og er påkrevd for alle farlige stoffer og blandinger som omsettes i EU. SDS må oppdateres regelmessig for å sikre at informasjonen er korrekt og oppdatert.

Håndtering av Sikkerhetsdatablader

Sikkerhetsdatablader, også kjent som MSDS (Material Safety Data Sheets), er viktige dokumenter som gir informasjon om farlige stoffer og stoffblandinger. De gir en oversikt over egenskapene til stoffene, hvordan de skal håndteres, lagres, og brukes, samt førstehjelpstiltak ved ulykker. I denne seksjonen vil vi se nærmere på innholdet og strukturen i sikkerhetsdatablader, samt ansvar og bruk.

Innhold og Struktur

Sikkerhetsdatabladet skal inneholde informasjon om identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen, fareidentifikasjon, sammensetning, førstehjelpstiltak, brannslokkingstiltak, eksponeringskontroll, personlig verneutstyr, fysiske og kjemiske egenskaper, stabilitet og reaktivitet, toksikologiske opplysninger, økologiske opplysninger, sluttbehandling, transportopplysninger, og andre opplysninger. Det er viktig at sikkerhetsdatabladet er oppdatert, og at det følger gjeldende regelverk for klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger.

Ansvar og Bruk

Arbeidsgivere har ansvar for å sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og stoffblandinger som benyttes i virksomheten. Leverandører av farlige stoffer og stoffblandinger har ansvar for å utarbeide og levere sikkerhetsdatablad til sine kunder. Arbeidsgivere og brukere av farlige stoffer og stoffblandinger har ansvar for å følge sikkerhetsdatabladets anbefalinger og for å forebygge skader på helse og miljø.

Sikkerhetsdatabladet skal være tilgjengelig for alle som håndterer farlige stoffer og stoffblandinger, og det skal oppbevares på en lett tilgjengelig plass. Det er viktig å gjøre seg kjent med innholdet i sikkerhetsdatabladet, og å følge anbefalingene som er gitt. Ved ulykker eller utilsiktet utslipp av farlige stoffer eller stoffblandinger, skal førstehjelpstiltakene som er beskrevet i sikkerhetsdatabladet følges.

For å sikre en god håndtering av farlige stoffer og stoffblandinger, er det viktig å ha gode rutiner for kontroll og oppdatering av sikkerhetsdatabladene. Det finnes online verktøy som kan brukes til å søke etter og laste ned sikkerhetsdatablad, som for eksempel EcoOnline og SDS-Chemie. Leverandører og arbeidsgivere har også ansvar for å risikovurdere og identifisere farlige egenskaper ved stoffer og stoffblandinger, samt å tilby verneutstyr og vernetiltak for å beskytte arbeidstakere og miljøet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *